W obliczu coraz większej liczby cyberataków i naruszania bezpieczeństwa danych, audyt bezpieczeństwa IT staje się niezbędnym narzędziem dla firm, które pragną ochronić swoje zasoby cyfrowe oraz zminimalizować ryzyko utraty danych. W niniejszym przewodniku przyjrzymy się, czym jest audyt bezpieczeństwa IT, jakie kroki obejmuje, czy to usługa dla Twojej firmy oraz ile kosztuje przeprowadzenie takiego audytu.

Co to jest Audyt Bezpieczeństwa IT?

Audyt bezpieczeństwa IT to proces oceny oraz analizy systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej oraz praktyk bezpieczeństwa w firmie. Celem audytu jest zidentyfikowanie słabych punktów w zabezpieczeniach oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT.

Mówiąc prościej, audyt IT polega na zbadaniu systemu informatycznego firmy i wytypowaniu elementów wymagających poprawy. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskują ogólny pogląd na infrastrukturę IT w organizacji. Audyt bezpieczeństwa IT odpowiada na następujące pytania: Czy dane firmowe są odpowiednio chronione? Jakie urządzenia budują strukturę systemu informatycznego? Kto ma uprawnienia do przeglądania określonych plików? Czy kopia zapasowa jest wykonywana prawidłowo? W zależności od zakresu audytu tych odpowiedzi może być zdecydowanie więcej.

Jakie kroki obejmuje audyt IT?

Audyt informatyczny obejmuje sprawdzenie oprogramowania, sprzętu i bezpieczeństwa informacji. Inżynier IT weryfikuje m.in. legalność posiadanych licencji na oprogramowanie, konfigurację poszczególnych stacji roboczych oraz sprawdza organizację bezpieczeństwa informacji w firmie. Podczas tego procesu dokonuje się też inwentaryzacji zasobów informatycznych, a na koniec powstaje raport z rekomendacjami dalszych działań.

Audyty bezpieczeństwa IT obejmują szereg kroków, które mają na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa w firmie. Można je podzielić na trzy ogólne grupy:

 • Identyfikacja aktywów i zasobów – najpierw przeprowadza się analizę środowiska IT, identyfikując aktywa, zagrożenia oraz luki w zabezpieczeniach.
 • Testowanie bezpieczeństwa systemów – następnie przeprowadza się testy penetracyjne, skanowanie podatności oraz analizę logów systemowych.
 • Analiza danych i rekomendacje – po zebraniu danych następuje ich analiza oraz przygotowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami dla firmy.

Czy audyt bezpieczeństwa IT to usługa dla Twojej firmy?

Audyt bezpieczeństwa IT jest usługą dedykowaną każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Każda firma, która przechowuje i przetwarza dane w środowisku cyfrowym, narażona jest na ryzyko cyberataków oraz naruszenia bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa IT i w ten sposób zapewnić ochronę przed zagrożeniami. Dla niektórych firm jest to obligatoryjne działanie, wymuszone przez przepisy prawa.

Jakie są zalety audytu informatycznego?

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń: Audyt informatyczny pozwala zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia dla infrastruktury IT oraz danych firmy, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych przed wystąpieniem ewentualnych problemów. 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych: Dzięki audytowi informatycznemu firma może podjąć środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych, takie jak wzmocnienie zabezpieczeń, wprowadzenie polityk bezpieczeństwa czy szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych. 
 • Optymalizacja infrastruktury IT: Audyt informatyczny pozwala ocenić efektywność oraz wydajność infrastruktury IT firmy, co umożliwia identyfikację obszarów wymagających optymalizacji lub modernizacji w celu poprawy wydajności i redukcji kosztów operacyjnych. 
 • Zgodność z przepisami i normami: Przeprowadzenie audytu informatycznego pozwala firmie sprawdzić, czy jej działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami branżowymi, co minimalizuje ryzyko ewentualnych kar finansowych oraz utraty zaufania klientów. 
 • Zwiększenie zaufania klientów: Przeprowadzenie audytu informatycznego i wdrożenie rekomendacji poprawy bezpieczeństwa danych sprawia, że firma może zyskać zaufanie klientów, którzy czują się pewniej, korzystając z usług lub produktów danej organizacji. 
 • Zmniejszanie ryzyka strat finansowych: Dzięki audytowi informatycznemu firma może minimalizować ryzyko strat finansowych związanych z utratą danych, awariami systemów czy atakami cybernetycznymi poprzez wczesne wykrycie i naprawę potencjalnych luk w zabezpieczeniach.
 • Poprawa wydajności procesów biznesowych: Identyfikacja i eliminacja potencjalnych problemów związanych z infrastrukturą IT oraz danymi firmy pozwala na poprawę wydajności procesów biznesowych, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i efektywności działania organizacji.

Kiedy warto przeprowadzić audyt IT?

Audyt informatyczny warto przeprowadzić w kilku konkretnych sytuacjach, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność działania firmy. Oto kilka kluczowych momentów, kiedy można go rozważyć:

 • Po zmianach w infrastrukturze IT: Przeprowadzenie audytu po wprowadzeniu istotnych zmian w infrastrukturze IT, takich jak aktualizacje systemów, zmiana dostawcy usług chmurowych, czy wdrożenie nowych aplikacji. Nowe technologie mogą wprowadzać nowe ryzyka, dlatego istotne jest przeprowadzenie audytu w celu oceny bezpieczeństwa oraz wydajności nowych rozwiązań. 
 • Przed migracją danych: Przed migracją danych na nowe platformy lub do chmury warto przeprowadzić audyt, aby upewnić się, że dane są odpowiednio zabezpieczone i że proces migracji nie niesie ze sobą ryzyka utraty informacji lub naruszenia bezpieczeństwa. 
 • Regularnie, jako część polityki bezpieczeństwa: Regularne przeprowadzanie audytów informatycznych, co najmniej raz do roku, jest kluczowym elementem skutecznej polityki bezpieczeństwa danych. Regularność audytów pozwala na śledzenie zmian w infrastrukturze IT oraz szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia. 
 • Po incydentach bezpieczeństwa: Po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa, takiego jak atak hakerski, wyciek danych czy awaria systemu, ważne jest przeprowadzenie audytu w celu zidentyfikowania przyczyn incydentu oraz wzmocnienia zabezpieczeń, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. 
 • Przed audytem zewnętrznym: Jeśli firma planuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego, na przykład ze względu na wymogi regulacyjne lub wymagania klientów, warto przeprowadzić wewnętrzny audyt informatyczny, aby upewnić się, że firma jest przygotowana na ewentualne kontrole i spełnia wszystkie wymogi.

Audyt informatyczny jest wartościowym narzędziem w zarządzaniu bezpieczeństwem i efektywnością infrastruktury IT firmy. Przeprowadzenie audytu w odpowiednich momentach może pomóc w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz poprawie wydajności działania organizacji. Dlatego warto rozważyć przeprowadzenie audytu informatycznego jako część strategii zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem danych.Dół formularza

Ile kosztuje ta usługa?

Koszt audytu bezpieczeństwa IT może być uzależniony od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, złożoność infrastruktury IT, zakres audytu oraz wybrany dostawca usług. Audyty są zwykle oferowane jako oddzielna usługa lub część większego pakietu. Mają określoną liczbę godzin na pracę ekspertów oraz przygotowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami. Koszty mogą również zależeć od dodatkowych usług, takich jak testy penetracyjne czy analiza zgodności z regulacjami. Mała i średnia firma może zapłacić za podstawowy zakres usługi w granicach kilku tysięcy złotych.

Audyt bezpieczeństwa IT jest nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Dzięki jego przeprowadzeniu można zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zminimalizować ryzyko utraty danych i naruszenia bezpieczeństwa. Choć koszt audytu może być zróżnicowany, to inwestycja w bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotna dla długoterminowego sukcesu i przetrwania firmy w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

 

Masz pytania?