Helpdesk IT – Na czym polega usługa?

Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy coraz częściej korzystają z usługi helpdesk IT, która zapewnia wsparcie techniczne w organizacjach. W praktyce helpdesk działa jak zewnętrzny pracownik IT, który rozwiązuje problemy informatyczne zespołu bez konieczności zatrudniania kogoś do wewnątrz. Ale czym dokładnie jest ta usługa i jakie korzyści niesie dla firm?

Co to jest helpdesk IT?

Helpdesk IT to centrum obsługi technicznej, które zapewnia wsparcie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z technologią. Jest to zazwyczaj zespół specjalistów IT, którzy reagują na zgłaszane problemy oraz udzielają odpowiedzi na pytania związane z komputerami, oprogramowaniem, sieciami, konfiguracją sprzętu oraz innymi aspektami informatycznymi.

Głównym celem helpdesku jest zapewnienie Twoim pracownikom sprawnego i efektywnego wsparcia technicznego, co przyczynia się do minimalizacji przestojów w pracy oraz zapewnienia ciągłości działania. Dzięki helpdeskowi, użytkownicy mogą szybko uzyskać pomoc w przypadku awarii czy problemów z używanym oprogramowaniem. Pozwala to firmom utrzymać wysoki poziom produktywności i efektywności operacyjnej, ale bez zatrudniania informatyka do wewnątrz.

Co wchodzi w zakres usług helpdesk IT?

Usługi helpdesk IT obejmują szeroki zakres działań, w tym:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników. Obejmuje to diagnozowanie i naprawę wszelkiego rodzaju awarii sprzętowych, problemów z oprogramowaniem, błędów systemowych oraz konfiguracją urządzeń.
 • Udzielanie wsparcia w konfiguracji i instalacji oprogramowania. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i sprawnie korzystać z nowych narzędzi oraz uniknąć potencjalnych problemów związanych z ich konfiguracją.
 • Monitorowanie i utrzymanie infrastruktury IT. Polega to na stałym nadzorze nad działaniem systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz serwerów. Specjaliści helpdesk IT monitorują wydajność i dostępność systemów, identyfikując i eliminując potencjalne zagrożenia oraz awarie przed ich wystąpieniem.
 • Pomoc w odzyskiwaniu danych w przypadku awarii. Specjaliści helpdesk IT mogą pomóc w identyfikacji przyczyny utraty danych oraz podjąć działania mające na celu odzyskanie jak największej ilości informacji.

Czym jest i jak działa system ticketowy w branży IT?

System ticketowy to narzędzie używane przez helpdesk do zarządzania zgłoszeniami, które umożliwia skuteczne śledzenie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników. W praktyce, gdy użytkownik napotyka problem techniczny lub potrzebuje wsparcia, zgłasza go poprzez system ticketowy. Każde zgłoszenie jest rejestrowane jako unikalny "ticket", który zawiera informacje o problemie, jego priorytecie oraz terminie rozwiązania.

Następnie ticket jest przypisywany do odpowiedniego specjalisty, który jest odpowiedzialny za jego rozwiązanie. Specjalista może monitorować status zgłoszenia, dodawać komentarze, aktualizować informacje oraz udzielać odpowiedzi na pytania użytkownika. Gdy problem zostanie rozwiązany, ticket jest zamknięty, a użytkownik informowany o rezultacie.

Jak wygląda zgłoszenie problemu na helpdesk?

Zgłoszenie problemu na helpdesk może odbywać się na kilka różnych sposobów, w zależności od preferencji użytkownika oraz dostępnych środków komunikacji. Najczęściej użytkownicy mają do dyspozycji kilka opcji:

 1. Telefonicznie: Użytkownik może skontaktować się z helpdeskiem za pomocą telefonu i opisać swoje problemy techniczne bezpośrednio specjaliście IT. Ten sposób komunikacji pozwala na szybkie uzyskanie pomocy oraz umożliwia rozmowę w czasie rzeczywistym, co może być szczególnie przydatne w przypadku pilnych problemów.
 2. E-mailowo: Inna popularna metoda to zgłoszenie problemu poprzez wysłanie e-maila na dedykowany adres helpdesku. W e-mailu użytkownik opisuje swoje problemy techniczne oraz podaje wszelkie istotne informacje, które mogą być potrzebne do ich rozwiązania. Ta forma zgłoszenia umożliwia użytkownikom dokładne opisanie problemu oraz załączenie dodatkowych informacji, takich jak zrzuty ekranu czy logi. Ułatwia to specjalistom IT analizę i rozwiązanie problemu.
 3. System zgłoszeń online: W niektórych organizacjach dostępny jest dedykowany system zgłoszeń online, który umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów za pośrednictwem interfejsu internetowego. Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy, opisując problem oraz wybierając jego priorytet. System ten pozwala na automatyczne przypisanie zgłoszenia do odpowiedniego specjalisty oraz umożliwia śledzenie postępu jego rozwiązania.

Po zgłoszeniu problemu, użytkownik otrzymuje potwierdzenie z numerem zgłoszenia (ticketem), który służy do identyfikacji problemu oraz śledzenia jego postępu. Specjaliści helpdesk podejmują następnie działania mające na celu rozwiązanie problemu użytkownika. Informują go o postępie prac oraz końcowym rezultacie.

Zalety korzystania z usług helpdesku

Korzyści płynące z korzystania z usług helpdesk IT są liczne. Zalicza się do nich:

 • Szybkie rozwiązywanie problemów, co minimalizuje przestoje w pracy.
 • Zwiększenie produktywności pracowników poprzez zapewnienie im wsparcia technicznego.
 • Profesjonalna obsługa klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Skuteczne zarządzanie zgłoszeniami oraz śledzenie postępu rozwiązywania problemów.
 • Brak konieczności zatrudniania informatyka do firmy.
 • Natychmiastowa reakcja na problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

Czy każda firma potrzebuje helpdesku?

Choć niektóre małe firmy próbują radzić sobie z problemami technicznymi na własną rękę, to większość organizacji, niezależnie od swojej wielkości, może czerpać z korzyści płynących z usług helpdesk IT. To przede wszystkim sytuacja, w której właściciel zdejmuje ze swoich barków wszelkie obowiązki związane z problemami technicznymi. Pierwszą linią wsparcia technicznego staje się helpdesk.

Firmy korzystają z tej usługi przez cały czas, zarówno w przypadku nagłych awarii, jak i w celu zapewnienia ciągłości działania swoich systemów informatycznych. Usługa helpdesk IT staje się coraz bardziej istotna w dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę. Dzięki profesjonalnemu wsparciu technicznemu, firmy mogą skutecznie radzić sobie z problemami związanymi z IT oraz zapewnić płynne funkcjonowanie swoich systemów informatycznych.


Audytor IT – W czym może wesprzeć Twoją firmę?

Technologia stała się integralną częścią funkcjonowania każdej firmy, bezpieczeństwo informatyczne i optymalizacja systemów są kluczowe dla sukcesu i przetrwania biznesu. W tym kontekście audytor IT staje się niezastąpionym wsparciem dla firm, pomagając im w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z infrastrukturą informatyczną. W niniejszym tekście przyjrzymy się roli audytora IT oraz w jaki sposób może on wesprzeć Twoją firmę.

Kim jest Audytor IT?

Audytor IT to wyspecjalizowany profesjonalista, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie audytów informatycznych w firmach i organizacjach. Posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i systemów IT. Czasami zna się on także na aspektach prawnych dotyczących ochrony danych.

Jego główne obowiązki zmierzają do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT w firmie. To między innymi ocena stanu bezpieczeństwa infrastruktury IT, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz luk w zabezpieczeniach, a także wdrażanie rekomendacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa danych i infrastruktury informatycznej. Audytor IT może także przeprowadzać testy penetracyjne, analizy logów systemowych oraz dokonać oceny zgodności z przepisami prawnymi i normami branżowymi.

W czym może wesprzeć Cię audytor IT?

Audytor IT może wesprzeć Twoją firmę na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, dzięki swojej ekspertyzie, może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych oraz infrastruktury IT. Przeprowadza również ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie ochrony danych. Ponadto, audytor IT może dostarczyć rekomendacji dotyczących optymalizacji systemów oraz wdrażania nowych technologii w sposób bezpieczny i efektywny.

W ciągu swojej pracy audytor IT zajmuje się najczęściej:

 • wykonywaniem badań audytowych,
 • realizacją testów bezpieczeństwa informatycznego,
 • identyfikacją obszarów w infrastrukturze IT, wymagających usprawnienia,
 • przygotowywaniem propozycji planów działania,
 • raportowaniem i prezentacją wyników,
 • archiwizacją dokumentacji poaudytowej,
 • niekiedy także opiniowaniem projektów przepisów wewnętrznych, udzielaniem merytorycznego wsparcia i informacji.

Kiedy firmy korzystają ze wsparcia Audytora IT?

Firmy korzystają ze wsparcia audytora IT zazwyczaj w kilku sytuacjach. Po pierwsze, może to być regularna praktyka w danej organizacji. Polega ona na przeprowadzaniu cyklicznych audytów informatycznych, które najczęściej wykonuje się raz w roku. Pozwalają one na bieżące monitorowanie stanu infrastruktury IT i szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Po drugie, audytor IT może być zatrudniany w przypadku wdrożenia nowych systemów lub zmian w istniejącej infrastrukturze. Kontrola sytuacji przez specjalistę daje pewność, że procesy przebiegają zgodnie z normami bezpieczeństwa. Oprócz tego wsparcie audytora przyda się po incydentach bezpieczeństwa, takich jak wyciek danych. W takiej sytuacji audyt pomoże wykryć przyczyny incydentu i zmniejszy ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości.

Jak przebiega Audyt Bezpieczeństwa IT?

Audyty bezpieczeństwa IT przebiegają zazwyczaj według określonych procedur, które obejmują analizę systemów, identyfikację luk w zabezpieczeniach, testowanie odporności na ataki oraz ocenę zgodności z przepisami i standardami branżowymi. Audytorzy IT wykorzystują różnorodne narzędzia i metody, takie jak skanowanie podatności, czy analizy ryzyka, aby dokładnie ocenić stan infrastruktury IT i wypracować rekomendacje dla firmy.

W uproszczeniu, przebieg audytu bezpieczeństwa IT można opisać w następujących krokach:

 • Przedsiębiorca zgłasza się do audytora IT. Ten stara się rozpoznać aktualną sytuację. Sprawdza wielkość firmy, ilość stanowisk komputerowych, a także próbuje poznać przyczyny, które skłoniły organizację do przeprowadzenia audytu.
 • Specjalista szacuje czas niezbędny na przeanalizowanie infrastruktury informatycznej danej firmy. Zajmuje to co najmniej kilkanaście dni, przy czym im większy zakres audytu oraz im większy system informatyczny, tym czas audytu jest dłuższy.
 • W firmie zjawia się audytor IT, który identyfikuje krytyczne zasoby sieci. Sprawdza urządzenia, oprogramowanie i inne elementy systemu informatycznego.
 • Po przeprowadzeniu audytu powstaje raport, w którym zawarte są szczegółowe informacje o systemie IT, a także rekomendacje dalszych działań.
 • Kolejny krok to wdrażanie ewentualnych zmian. Proces ten może odbywać się pod okiem audytora IT, w zależności od decyzji samego przedsiębiorcy.

Audyt IT przeprowadzany jest tak, aby nie zaburzyć normalnego funkcjonowania firmy. Nie trzeba więc planować żadnych przestojów, aby przeprowadzić analizę.

Jaki jest efekt pracy Audytora IT?

Głównym efektem pracy audytora IT jest raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami następnych działań. Zawiera on szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa infrastruktury IT, zidentyfikowane zagrożenia oraz propozycje działań naprawczych i usprawnień. Dzięki temu raportowi firma może podejmować świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa swoich danych oraz efektywnie zarządzać infrastrukturą IT, minimalizując ryzyko i zwiększając wydajność. Dokument może być też podstawą do zaplanowania budżetu na modernizacje systemu: zakup nowych sprzętów dla pracowników, a także serwerów i urządzeń sieciowych.

Co ile wykonywać audyt IT?

Optymalnie, jeśli audyt IT byłby przeprowadzany co roku. Całościowy przegląd infrastruktury informatycznej warto wykonywać regularnie ze względu dynamicznie zmieniające się realia. Co z tego, że firma została poddana audytowi trzy lata temu, jeśli w tym czasie w znacznie rozrosła się jej struktura, a technologia poszła o kilka kroków do przodu? Kluczowe jest, aby audytor IT chociaż raz w roku dokonał kompletnej analizy systemu informatycznego i sprawdził, czy organizacja nie posiada poważnych luk bezpieczeństwa.

Audytor IT stanowi nieocenione wsparcie dla firm w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i optymalizacji systemów. Dzięki jego ekspertyzie i doświadczeniu, firmy mogą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z infrastrukturą IT oraz spełniać wymagania dotyczące ochrony danych. Wdrażając rekomendacje audytora IT, firma może zwiększyć swoją konkurencyjność i gotowość na zmiany w dynamicznym świecie technologicznym.

Masz pytania?


Audyt Bezpieczeństwa IT – Przewodnik po usłudze

W obliczu coraz większej liczby cyberataków i naruszania bezpieczeństwa danych, audyt bezpieczeństwa IT staje się niezbędnym narzędziem dla firm, które pragną ochronić swoje zasoby cyfrowe oraz zminimalizować ryzyko utraty danych. W niniejszym przewodniku przyjrzymy się, czym jest audyt bezpieczeństwa IT, jakie kroki obejmuje, czy to usługa dla Twojej firmy oraz ile kosztuje przeprowadzenie takiego audytu.

Co to jest Audyt Bezpieczeństwa IT?

Audyt bezpieczeństwa IT to proces oceny oraz analizy systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej oraz praktyk bezpieczeństwa w firmie. Celem audytu jest zidentyfikowanie słabych punktów w zabezpieczeniach oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT.

Mówiąc prościej, audyt IT polega na zbadaniu systemu informatycznego firmy i wytypowaniu elementów wymagających poprawy. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskują ogólny pogląd na infrastrukturę IT w organizacji. Audyt bezpieczeństwa IT odpowiada na następujące pytania: Czy dane firmowe są odpowiednio chronione? Jakie urządzenia budują strukturę systemu informatycznego? Kto ma uprawnienia do przeglądania określonych plików? Czy kopia zapasowa jest wykonywana prawidłowo? W zależności od zakresu audytu tych odpowiedzi może być zdecydowanie więcej.

Jakie kroki obejmuje audyt IT?

Audyt informatyczny obejmuje sprawdzenie oprogramowania, sprzętu i bezpieczeństwa informacji. Inżynier IT weryfikuje m.in. legalność posiadanych licencji na oprogramowanie, konfigurację poszczególnych stacji roboczych oraz sprawdza organizację bezpieczeństwa informacji w firmie. Podczas tego procesu dokonuje się też inwentaryzacji zasobów informatycznych, a na koniec powstaje raport z rekomendacjami dalszych działań.

Audyty bezpieczeństwa IT obejmują szereg kroków, które mają na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa w firmie. Można je podzielić na trzy ogólne grupy:

 • Identyfikacja aktywów i zasobów - najpierw przeprowadza się analizę środowiska IT, identyfikując aktywa, zagrożenia oraz luki w zabezpieczeniach.
 • Testowanie bezpieczeństwa systemów - następnie przeprowadza się testy penetracyjne, skanowanie podatności oraz analizę logów systemowych.
 • Analiza danych i rekomendacje - po zebraniu danych następuje ich analiza oraz przygotowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami dla firmy.

Czy audyt bezpieczeństwa IT to usługa dla Twojej firmy?

Audyt bezpieczeństwa IT jest usługą dedykowaną każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Każda firma, która przechowuje i przetwarza dane w środowisku cyfrowym, narażona jest na ryzyko cyberataków oraz naruszenia bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa IT i w ten sposób zapewnić ochronę przed zagrożeniami. Dla niektórych firm jest to obligatoryjne działanie, wymuszone przez przepisy prawa.

Jakie są zalety audytu informatycznego?

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń: Audyt informatyczny pozwala zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia dla infrastruktury IT oraz danych firmy, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych przed wystąpieniem ewentualnych problemów. 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych: Dzięki audytowi informatycznemu firma może podjąć środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych, takie jak wzmocnienie zabezpieczeń, wprowadzenie polityk bezpieczeństwa czy szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych. 
 • Optymalizacja infrastruktury IT: Audyt informatyczny pozwala ocenić efektywność oraz wydajność infrastruktury IT firmy, co umożliwia identyfikację obszarów wymagających optymalizacji lub modernizacji w celu poprawy wydajności i redukcji kosztów operacyjnych. 
 • Zgodność z przepisami i normami: Przeprowadzenie audytu informatycznego pozwala firmie sprawdzić, czy jej działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami branżowymi, co minimalizuje ryzyko ewentualnych kar finansowych oraz utraty zaufania klientów. 
 • Zwiększenie zaufania klientów: Przeprowadzenie audytu informatycznego i wdrożenie rekomendacji poprawy bezpieczeństwa danych sprawia, że firma może zyskać zaufanie klientów, którzy czują się pewniej, korzystając z usług lub produktów danej organizacji. 
 • Zmniejszanie ryzyka strat finansowych: Dzięki audytowi informatycznemu firma może minimalizować ryzyko strat finansowych związanych z utratą danych, awariami systemów czy atakami cybernetycznymi poprzez wczesne wykrycie i naprawę potencjalnych luk w zabezpieczeniach.
 • Poprawa wydajności procesów biznesowych: Identyfikacja i eliminacja potencjalnych problemów związanych z infrastrukturą IT oraz danymi firmy pozwala na poprawę wydajności procesów biznesowych, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i efektywności działania organizacji.

Kiedy warto przeprowadzić audyt IT?

Audyt informatyczny warto przeprowadzić w kilku konkretnych sytuacjach, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność działania firmy. Oto kilka kluczowych momentów, kiedy można go rozważyć:

 • Po zmianach w infrastrukturze IT: Przeprowadzenie audytu po wprowadzeniu istotnych zmian w infrastrukturze IT, takich jak aktualizacje systemów, zmiana dostawcy usług chmurowych, czy wdrożenie nowych aplikacji. Nowe technologie mogą wprowadzać nowe ryzyka, dlatego istotne jest przeprowadzenie audytu w celu oceny bezpieczeństwa oraz wydajności nowych rozwiązań. 
 • Przed migracją danych: Przed migracją danych na nowe platformy lub do chmury warto przeprowadzić audyt, aby upewnić się, że dane są odpowiednio zabezpieczone i że proces migracji nie niesie ze sobą ryzyka utraty informacji lub naruszenia bezpieczeństwa. 
 • Regularnie, jako część polityki bezpieczeństwa: Regularne przeprowadzanie audytów informatycznych, co najmniej raz do roku, jest kluczowym elementem skutecznej polityki bezpieczeństwa danych. Regularność audytów pozwala na śledzenie zmian w infrastrukturze IT oraz szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia. 
 • Po incydentach bezpieczeństwa: Po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa, takiego jak atak hakerski, wyciek danych czy awaria systemu, ważne jest przeprowadzenie audytu w celu zidentyfikowania przyczyn incydentu oraz wzmocnienia zabezpieczeń, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. 
 • Przed audytem zewnętrznym: Jeśli firma planuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego, na przykład ze względu na wymogi regulacyjne lub wymagania klientów, warto przeprowadzić wewnętrzny audyt informatyczny, aby upewnić się, że firma jest przygotowana na ewentualne kontrole i spełnia wszystkie wymogi.

Audyt informatyczny jest wartościowym narzędziem w zarządzaniu bezpieczeństwem i efektywnością infrastruktury IT firmy. Przeprowadzenie audytu w odpowiednich momentach może pomóc w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz poprawie wydajności działania organizacji. Dlatego warto rozważyć przeprowadzenie audytu informatycznego jako część strategii zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem danych.Dół formularza

Ile kosztuje ta usługa?

Koszt audytu bezpieczeństwa IT może być uzależniony od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, złożoność infrastruktury IT, zakres audytu oraz wybrany dostawca usług. Audyty są zwykle oferowane jako oddzielna usługa lub część większego pakietu. Mają określoną liczbę godzin na pracę ekspertów oraz przygotowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami. Koszty mogą również zależeć od dodatkowych usług, takich jak testy penetracyjne czy analiza zgodności z regulacjami. Mała i średnia firma może zapłacić za podstawowy zakres usługi w granicach kilku tysięcy złotych.

Audyt bezpieczeństwa IT jest nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Dzięki jego przeprowadzeniu można zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zminimalizować ryzyko utraty danych i naruszenia bezpieczeństwa. Choć koszt audytu może być zróżnicowany, to inwestycja w bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotna dla długoterminowego sukcesu i przetrwania firmy w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

 

Masz pytania?


Wsparcie IT dla firm - czy warto z niego skorzystać?

Wsparcie IT dla firm stało się nie tylko opcją, ale kluczowym elementem strategii rozwoju i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Obejmuje ono szereg usług, począwszy od podstawowej obsługi sprzętu po zaawansowane rozwiązania informatyczne, takie jak chmura czy rozwiązania serwerowe. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy inwestycja w sferę IT przynosi realne i mierzalne efekty, czy może stanowi jedynie kosztowny luksus?

Czym jest wsparcie IT dla firm?

Wsparcie IT dla firm to kompleksowy zestaw usług mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. Począwszy od podstawowych aspektów, takich jak konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, po zaawansowane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa czy optymalizacji procesów informatycznych.

W ramach wsparcia IT, specjaliści zajmują się utrzymaniem komputerów, regularnymi aktualizacjami oprogramowania, a także rozwiązywaniem wszelkich problemów technicznych na bieżąco. Usługi mogą obejmować monitorowanie systemów, prewencyjne działania w celu zapobiegania awariom oraz profesjonalne doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii.

Wsparcie IT dla firm często uwzględnia również kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Obejmuje to implementację rozwiązań zabezpieczających przed atakami cybernetycznymi, zarządzanie dostępem do plików, a także szkolenia pracowników w zakresie świadomego korzystania z narzędzi informatycznych.

Oprócz tego wsparcie IT może obejmować przeniesienie infrastruktury IT firmy do chmury, co pozwala na elastyczne skalowanie zasobów oraz korzystanie z zaawansowanych rozwiązań analitycznych i przetwarzania danych. Warto zauważyć, że zakres usług w ramach wsparcia IT może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co sprawia, że jest to inwestycja elastyczna i dopasowana do specyfiki działalności.

Jakie firmy z niego korzystają?

Z zewnętrznego wsparcia IT korzystają firmy z różnych branż i o zróżnicowanej skali działalności. To zarówno małe i średnie firmy, jak i korporacje o globalnym zasięgu. Organizacje posiadające własne działy IT oraz takie, które dotąd pozostawiały obszar informatyczny bez jakiejkolwiek opieki.

Ze wsparcia IT korzystają między innymi firmy z sektora usług finansowych, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe. Doskonale zdają sobie one sprawę z konieczności utrzymania bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia ciągłości działania. Wspierają ich w tym specjaliści ds. IT. Korzyści płynące ze wsparcia IT odczuwają również przedsiębiorstwa z sektorów tradycyjnych, takich jak produkcja, logistyka czy handel. Współczesne systemy informatyczne pozwalają na efektywną automatyzację procesów, monitorowanie zapasów czy analizę danych, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i konkurencyjności. Dzięki wsparciu IT udaje im się wdrożyć systemy usprawniające pracę i zapewniające ciągłość działania.

Warto zauważyć, że wsparcie IT jest skalowalne, co oznacza, że może być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy, niezależnie od jej branży czy wielkości. Dzięki temu usługi te stają się dostępne dla przedsiębiorstw o różnorodnych profilach działalności, tworząc innowacyjne i konkurencyjne środowisko biznesowe.

Kiedy firmy korzystają ze wsparcia IT?

Firmy decydują się na korzystanie ze wsparcia IT w różnych fazach swojego rozwoju oraz w odpowiedzi na różnorodne wyzwania związane z obszarem technologicznym. Istnieje kilka kluczowych sytuacji, które skłaniają przedsiębiorstwa do poszukiwania profesjonalnego wsparcia IT:

 • Awarie i problemy techniczne: gdy firma doświadcza powtarzających się awarii sprzętu lub oprogramowania, wsparcie IT staje się kluczowe dla szybkiego rozwiązania problemów i przywrócenia normalnego funkcjonowania systemów. Wystarczy drobna usterka, aby unieruchomić pracownika na kilka godzin. Jeśli dodać do tego brak osoby odpowiedzialnej za rozwiązywanie problemów IT, przepis na przestój jest gotowy.
 • Bezpieczeństwo danych: w obliczu coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych, firmy, które przechowują i przetwarzają ważne dane, korzystają z usług wsparcia IT w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony przed atakami. Wyzwania stwarzają również nieprzewidziane sytuacje, które powodują całkowitą utratę danych. Firmy szukają wsparcia IT po awarii serwera, utracie komputera służbowego, czy po pożarze i zalaniu serwerowni. Często na odzyskanie danych jest już wtedy za późno.
 • Konieczność dostosowania się do nowych przepisów: cyberbezpieczeństwo jest obszarem zainteresowania ustawodawców. Co jakiś czas pojawiają się regulacje prawne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania firm. Wymuszają one na przedsiębiorcach wdrażanie m.in. systemów tworzenia kopii zapasowej, zgłaszania i zarządzania incydentami. Usługa wsparcia IT dla firm pozwala na odpowiednie przygotowanie się organizacji do wejścia w życie nowych przepisów, bez stresu i pod okiem doświadczonego specjalisty IT.
 • Optymalizacja kosztów: outsourcing wsparcia IT może być atrakcyjną opcją dla firm, które chcą zdjąć ze swoich barków odpowiedzialność za sferę IT, jednocześnie ograniczając koszty związane z utrzymaniem własnego zespołu informatycznego. Niejednokrotnie okazuje się, że korzystanie z usług wsparcia IT jest tańsze, niż zatrudnianie własnego informatyka na etat.
 • Szkolenie personelu: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu. Firmy korzystają ze wsparcia IT, aby zapewnić profesjonalne szkolenia, w tym także podnieść świadomość swoich pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa. Warto sobie zdawać sprawę, że najczęściej to właśnie pracownicy i ich zachowania są przyczyną incydentów bezpieczeństwa w firmie.

Wszystkie te sytuacje podkreślają, że wsparcie IT staje się nie tylko reakcją na problemy, ale także strategicznym elementem wspierającym rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Jakie efekty może mieć ta usługa?

Współpraca z zewnętrzną firmą świadczącą usługi IT może przynieść liczne korzyści przedsiębiorcom:

 • Większa efektywność: profesjonalne wsparcie IT umożliwia optymalizację operacji firmowych. Dzięki monitorowaniu systemów, prewencyjnym działaniom oraz szybkiemu reagowaniu na ewentualne problemy, przedsiębiorstwo może działać sprawniej i zminimalizować przestoje wynikające z awarii w obszarze IT.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych: współczesne firmy są narażone na różnorodne zagrożenia, w tym na utratę danych czy ataki cyberprzestępców. Korzystanie z usług wsparcia IT pozwala na wdrożenie skutecznych rozwiązań bezpieczeństwa, chroniących firmę przed utratą poufnych informacji, atakami hakerskimi i innymi zagrożeniami.
 • Dostęp do zaawansowanych technologii: firma świadcząca wsparcie IT posiada wiedzę i dostęp do najnowszych technologii. Korzystanie z tych rozwiązań pozwala firmom na efektywne wdrażanie innowacji, co z kolei może przekładać się na zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Koncentracja na Core Businessie: przesunięcie odpowiedzialności za obszar IT na zewnętrznego dostawcę pozwala firmom skoncentrować się na swoim głównym obszarze działalności. Outsourcing odciąża zasoby wewnętrzne, co z kolei przekłada się na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Optymalizacja kosztów: wiele firm decyduje się na korzystanie z wsparcia IT jako strategii optymalizacji kosztów. Outsourcing może być bardziej ekonomiczny niż utrzymanie własnego zespołu IT, szczególnie dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw.

Korzystanie przez firmy ze wsparcia IT przynosi nie tylko natychmiastowe efekty w postaci rozwiązania problemów technicznych, ale także stanowi strategiczny krok w kierunku budowania elastycznej, innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej.

Czy warto korzystać ze wsparcia IT dla firm?

Coraz większy chaos informatyczny, problemy IT, których nie ma kto rozwiązywać i przestarzały sprzęt. Problemy z działaniem internetu, brak kontroli nad dostępem do danych i niezabezpieczone pliki firmowe. To tylko niektóre sygnały świadczące o tym, że warto skorzystać ze wsparcia IT dla firm. To usługa dopasowana do biznesu o każdej wielkości: od kilkuosobowej organizacji, do dużej firmy. Oddelegowanie obowiązków związanych z IT do zewnętrznych specjalistów powoduje, że pracownicy mogą skupić się na swoich obowiązkach, a ewentualne problemy techniczne powierzyć specjaliście. W wielu przypadkach korzystanie ze wsparcia IT dla firm to lepsze rozwiązanie, niż zatrudnianie własnego informatyka.


Usługi informatyczne - z czego korzystają polskie firmy?

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT to nie tylko codzienne wyzwanie, ale i klucz do sukcesu. Stało się jasne, że technologia IT jest niezbędna w biznesie, a jej rozwój przyczynia się do wzrostu firm. Z tego powodu coraz bardziej powszechne staje się delegowanie obsługi związanej z IT do zewnętrznych firm, które kompleksowo się tym zajmują. Jakie usługi informatyczne są najczęściej wykorzystywane przez polskie firmy oraz czy warto korzystać z obsługi IT przez zewnętrznych dostawców?

Co świadczy o tym, że obszar IT w firmie wymaga wsparcia?

Wraz z rozwojem organizacji pojawia się coraz więcej problemów technicznych. Zespół nie ma ich do kogo zgłaszać, więc kieruje swoje uwagi bezpośrednio do przełożonego. Ten zamiast zajmować się swoimi obowiązkami, musi stać się pomocą techniczną dla swoich pracowników. Problemem okazuje się praca zdalna i praca grupowa na współdzielonych plikach. Brakuje zabezpieczeń poczty oraz osoby, która przygotowywałaby stanowiska komputerowe dla nowych pracowników.

Często zdarza się, że firmowe dane są przechowywane chaotycznie i bez większego zabezpieczenia. Nikt nie ma kontroli nad tym, kto faktycznie ma dostęp do poufnych informacji i w jaki sposób z nich korzysta. Zespół używa przestarzałego sprzętu i nie ma osoby odpowiedzialnej za jego konserwację. Tym bardziej nikt nie panuje nad tym, z jakich licencji na oprogramowanie korzysta firma i czy za nie nie przepłaca. To wszystko świadczy o tym, że organizacja potrzebuje wsparcia ze strony kogoś, kto pomoże zapanować nad chaosem w IT.

Jakie usługi informatyczne wykorzystują firmy?

Przedsiębiorcy korzystają z różnorodnych usług informatycznych, aby sprostać współczesnym wyzwaniom rynku. Najpopularniejsze z nich to:

 • Outsourcing IT, czyli oddelegowanie obowiązków związanych z IT do zewnętrznej firmy informatycznej. Specjaliści IT przejmują odpowiedzialność za całą sieć informatyczną firmy: zapewniają prawidłowe działanie systemów, reagują na zgłaszane awarie, dbają o sprzęt, oprogramowanie i sieć. W praktyce są więc dla firmy informatykami, tyle że niezatrudnionymi na etacie. Wsparcie informatyczne udzielane jest zdalnie i stacjonarnie, w zależności od charakteru zgłoszenia. Można więc liczyć na naprawdę szybką reakcję, która przywróci normalne działanie firmy i pozwoli na kontynuowanie pracy. Z tej usługi korzystają zarówno małe, jak i większe firmy, w tym także organizacje posiadające własne działy IT.

 

 • Audyt IT polega na kompleksowej analizie infrastruktury IT firmy. Inżynier sprawdza m.in. z jakich komputerów, serwerów i programów korzysta zespół, dokonując szczegółowego przeglądu stanu bieżącego. W ten sposób ustala rzeczywistą kondycję sfery IT w danej firmie. Podczas audytu specjalista bada cały system i wskazuje obszary wymagające poprawy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Audyt IT jest świetnym wstępem do uporządkowania obszaru informatycznego firmy, bo na jego podstawie wiadomo, jakie zmiany należy wprowadzić, aby praca w firmie stała się bardziej wydajna i bezpieczna.

 

 • Backup danych, czyli sposób na zabezpieczenie plików i informacji przechowywanych w firmie, to jedna z najpopularniejszych usług, z jakich korzystają przedsiębiorcy. System kopii zapasowej zapobiega ewentualnej utracie danych w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia. Dzięki backupowi specjaliści IT są w stanie odzyskać dane firmowe, które zostały utracone m.in. na skutek uszkodzenia serwera czy zgubienia służbowego laptopa. Backup zmniejsza także ryzyko trwałego utracenia danych po pożarze czy zalaniu pierwotnego miejsca ich przechowywania. Utworzenie systemu kopii zapasowej danych chroni przedsiębiorcę przed trwałą i nieodwracalną utratą plików oraz informacji, która potrafi być destrukcyjna dla biznesu.

 

 • Projekty wdrożeniowe IT obejmują szeroki zakres wsparcia. Zewnętrzni specjaliści IT mogą zająć się mniejszymi zleceniami, takimi jak migracja poczty czy konfiguracja rozwiązań do backupu, a także skomplikowanymi wdrożeniami serwerowymi, obejmującymi projektowanie, konfigurację i monitorowanie systemu. Projekty IT są prowadzone przez doświadczonego specjalistę, dlatego firma nie musi się o nic martwić. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie wdrożenia spoczywa na ekspercie IT, który raportuje swoje działania i sprawdza poprawne działanie systemu. Po stronie firmy świadczącej usługi informatyczne jest także dostarczenie niezbędnego sprzętu do wdrożenia, dlatego obsługa jest naprawdę kompleksowa i wygodna.

 

 • Konsultacje informatyczne są kolejną popularną usługą IT, z której korzystają firmy. Ekspert może przyjrzeć się systemowi informatycznemu danej firmy, a następnie odpowiedzieć na zadane pytania lub zaproponować konkretne rozwiązania usprawniające pracę. Z konsultacji można skorzystać w niemal każdej sytuacji: podczas wdrażania projektu IT i w codziennej pracy, nawet jeśli organizacja zatrudnia własnego informatyka. Zewnętrzny konsultant będzie dla niego merytorycznym wsparciem i zaproponuje świeże spojrzenie na określony problem.

 

 • Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla firmy również może zostać zrealizowane w oparciu o firmę zewnętrzną. Specjalista w pierwszej kolejności przeanalizuje wielkość firmy, sprawdzi potrzeby zespołu, a następnie dobierze optymalne rozwiązania sprzętowe i softwareowe. Zajmie się zamówieniem urządzeń i oprogramowania, a także ich dostarczeniem. Na prośbę firmy może również przeprowadzić konfigurację i przygotowanie sprzętu do pracy. Dzięki wsparciu eksperta IT firma zyskuje pewność, że nie przepłaca za źle dobrane licencje na oprogramowanie, a zespół korzysta z wydajnego sprzętu.

Usługi informatyczne  - czy warto z nich korzystać zamiast zatrudniać własnego informatyka?

Coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad sensem zatrudniania własnych specjalistów ds. IT, gdy na rynku dostępne są wysokiej jakości usługi informatyczne świadczone przez zewnętrzne firmy. Outsourcing IT pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na swojej głównej działalności, jednocześnie dając pewność, że obszar IT jest profesjonalnie zarządzany. Elastyczność, oszczędności kosztów i dostęp do najnowszych technologii to główne korzyści wynikające z korzystania z usług zewnętrznych dostawców.

Zatrudniając własnego informatyka musisz liczyć się ze zmienną ilością jego obowiązków. Raz będzie przytłoczony zleconymi zadaniami, innym razem nie będzie mieć nic do zrobienia. Pracownikowi należy się także urlop, więc podczas jego nieobecności obszar IT pozostaje bez opieki. Przewagą usług informatycznych jest tu elastyczność, bo liczbę godzin na obsługę IT można dopasować do aktualnych potrzeb firmy. Czasem będzie to kilka godzin w miesiącu, innym razem – kilkadziesiąt. Organizacja płaci tylko za ten zakres usług, z których korzysta. Może się wówczas okazać, że koszty obsługi informatycznej są znacznie niższe, niż zatrudnianie własnego informatyka. Co więcej, w przypadku outsourcingu IT do dyspozycji firmy jest cały zespół ekspertów z szerokimi kompetencjami, które niejednokrotnie przewyższają wiedzę pojedynczego specjalisty.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy świadczącej usługi IT?

Przy wyborze firmy świadczącej usługi IT, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Doświadczenie i kwalifikacje danego dostawcy to absolutna podstawa. Oprócz tego ważny będzie zakres oferowanych usług oraz referencje od innych klientów. Te ostatnie pozwolą się zorientować, jak dana firma poradziła sobie podczas innych projektów IT. Ważne jest również sprawdzenie, jakie zlecenia zrealizował dany dostawca, co pozwoli lepiej zorientować się w jego kompetencjach. Przed podjęciem decyzji warto również sprawdzić elastyczność danej firmy. Objawia się ona poprzez zdolność do dostosowywania proponowanych rozwiązań precyzyjnie pod potrzeby danego klienta.

Usługi informatyczne stanowią fundament nowoczesnej działalności biznesowej. Polskie firmy coraz częściej decydują się na outsourcing IT, korzystając z różnorodnych usług, które pomagają im efektywnie zarządzać infrastrukturą IT. Decyzja o skorzystaniu z usług zewnętrznego dostawcy powinna być jednak dobrze przemyślana, a wybór firmy musi uwzględniać zarówno doświadczenie, jak i elastyczność dostawcy. Dzięki odpowiedniemu uporządkowaniu obszaru IT, polskie firmy mogą skutecznie rozwijać swoją działalność w dynamicznym świecie technologii.


Outsourcing IT – czy warto z niego skorzystać?

Outsourcing IT to nic innego, jak oddelegowanie obsługi informatycznej na zewnątrz - do firmy, która się w tym specjalizuje. Usługa jest kierowana do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw bez względu na branżę. Specjaliści przejmują odpowiedzialność za dział IT w firmie: reagują na awarie, zajmują się utrzymaniem sprzętu i pomagają w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez zespół. Jednak kiedy tak naprawdę warto skorzystać z outsourcingu IT? Jakie korzyści płyną z oddelegowania obsługi informatycznej na zewnątrz i jakie są alternatywy dla tego rozwiązania?

Outsourcing IT rozwiązuje problemy Twojej firmy

Współpraca z zewnętrznym dostawcą usług informatycznych pozwala firmom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zamiast tracić cenny czas i zasoby na problemy techniczne. Jakie konkretne problemy rozwiązuje outsourcing IT?

 • W firmie nie ma działu IT

Pomimo zmagania się z wyzwaniami informatycznymi, takimi jak awarie sprzętu, problemy z działaniem oprogramowania czy potrzebą zabezpieczenia danych, nie każda firma posiada własny dział IT. Czasami ilość obowiązków związanych z obsługą informatyczną jest zbyt mała, aby zatrudniać do tego własnego specjalistę. Pomaga tu outsourcing IT, który potrafi być bardziej optymalny kosztowo, a zakres współpracy z zewnętrznym specjalistą można dopasować do potrzeb swojej firmy. Wsparcie IT może obejmować od kilku do kilkudziesięciu godzin w miesiącu, w zależności do bieżących wymagań organizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, inżynier pojawi się bezpośrednio w siedzibie firmy, aby pomóc w rozwiązaniu problemu. Zespół ekspertów będzie także dostępny za pośrednictwem Helpdesk, niemal natychmiast reagując na zgłaszane awarie.  

 • Dane firmowe nie są zabezpieczone

Problemem małych i średnich firm, zwłaszcza w okresie dynamicznego rozwoju, jest brak zabezpieczenia danych. W organizacji brakuje systemów szyfrowania, uwierzytelniania dwuskładnikowego, a nawet systemów kopii zapasowej. Poufne informacje są narażone na kradzież, a to z kolei grozi utratą reputacji oraz dotkliwymi karami finansowymi. Outsourcing IT minimalizuje to ryzyko. Specjaliści najpierw wykonują audyt IT, który pomaga wykryć obszary wymagające dodatkowego zabezpieczenia. Następnie wdrażają zalecane poprawki i w ten sposób chronią dane przed kradzieżą. Wszystko to w ramach wykupionego pakietu obsługi IT.

 • Firma zmaga się z awariami i przestojami

Regularne awarie i przestoje również powinny być sygnałem, aby zaopiekować się systemem informatycznym firmy. Często są one wynikiem usterek przestarzałego sprzętu, który przestaje być tak wydajny, jak za czasów swojej świetności. Dodatkowym wyzwaniem jest sama infrastruktura IT, która nie jest przez nikogo monitorowana. Zdarza się, że przestojów można uniknąć, jednak przez brak kontroli się to nie udaje. Tu również pomaga zewnętrzna obsługa IT: przydzielony do firmy inżynier najpierw diagnozuje stan systemu, wprowadza niezbędne poprawki, a później monitoruje jego działanie.

 • Zespół korzysta z przestarzałego sprzętu i oprogramowania

Wiele firm zmaga się również z wyzwaniami, jakie wynikają z używania przestarzałego sprzętu oraz oprogramowania. Nawet drobne usterki komputerów i serwerów powodują przestoje, a te generują opóźnienia w realizacji projektów. Do tego trzeba doliczyć frustrację zespołu i poszukiwanie osoby, która zajmie się naprawą problemu. Dzięki obsłudze informatycznej przez zewnętrzną firmę, można całkowicie zapomnieć o wymianie sprzęt na nowy, czy odnawianiu licencji na oprogramowanie. Te obowiązki przejmuje specjalista IT, minimalizując ryzyko, że przestarzały sprzęt spowoduje niechciane przestoje.

 • Firma nie ma kopii zapasowej danych

W pewnym momencie wiele małych i średnich organizacji uświadamia sobie, że w przypadku utraty danych ich firma tak naprawdę nie będzie w stanie dalej funkcjonować. Organizacji brakuje systemu backupu, który pozwala przywrócić utracone informacje i zdecydowanie ograniczyć rozmiar ewentualnej awarii. Taki system może powstać właśnie dzięki korzystaniu z outsourcingu IT, w ramach którego zewnętrzna firma zajmie się przygotowaniem sprawnego mechanizmu tworzenia kopii zapasowej. Dane będą bardziej bezpieczne, a firma mniej narażona na dotkliwą w skutkach utratę danych.

 • Organizacja jest narażona na ataki hakerskie

Wielu przedsiębiorców sądzi, że do ochrony ich infrastruktury przed atakami hakerskimi wystarczy program antywirusowy. Nic bardziej mylnego. Antywirus chroni przed złośliwym oprogramowaniem, ale nie poradzi sobie z atakami phishingowymi i wieloma innymi, nowoczesnymi cyberzagrożeniami. Outsourcing IT rozwiązuje ten kłopot, bo odtąd odpowiedzialność za bezpieczeństwo cyfrowe firmy spoczywa na zewnętrznym specjaliście IT. To on monitoruje system, sprawdza jego zabezpieczenia i wdraża rozwiązania minimalizujące ryzyko ataku oraz jego ewentualnych skutków.

 • Firma nie wie, jak przygotować się na zmiany przepisów dotyczące IT i cyberbezpieczeństwa

Przedsiębiorstwa funkcjonują w dobie cyfrowej rewolucji, dlatego nikogo nie dziwi regularne pojawianie się nowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Niestety, nie wszystkie organizacje potrafią się na nie przygotować i samodzielnie sprostać wyzwaniom stawianym przez ustawodawców. To kolejny obszar, w którym obsługa informatyczna staje się niezbędna. Dzięki wsparciu specjalisty IT możliwe jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które przygotują firmę na nowe przepisy i pozwolą jej uniknąć kar przewidzianych za niedostosowanie się do wymogów ustawodawcy.

Firmy mają kilka alternatyw

Przedsiębiorstwa mają oczywiście kilka innych możliwości, jeśli chodzi o zajęcie się obszarem IT w swojej firmie. Zamiast wybierać outsourcing IT, mogą zdecydować się na zatrudnienie wewnętrznego informatyka, samodzielne zarządzać działem IT lub pozostawić ten obszar bez stałej opieki. Opcje te mają swoje plusy i minusy. Zatrudnienie własnego informatyka sprawia, że specjalista IT zawsze znajduje się na miejscu i może szybko zareagować na awarie. Jednak firmie nie zawsze się to opłaca: pracownik ma zmienną liczbę obowiązków i czasem zwyczajnie nie ma co robić. Innym razem jest na tyle przeciążony, że nie jest w stanie obsłużyć każdego zgłoszenia IT. Oprócz tego przy zatrudnieniu własnego informatyka trzeba się liczyć z tym, że pójdzie on na urlop, a podczas jego nieobecności obszar IT pozostanie bez opieki.

Samodzielne zarządzanie działem IT to z pewnością oszczędność pieniędzy. Firma nie wydaje środków na zatrudnienie specjalisty IT, ani zewnętrznej firmy zajmującej się obszarem informatycznym. Jednak to rozwiązanie wymaga poświęcenia dodatkowego czasu przez właściciela firmy, który na bieżąco musi rozwiązywać problemy IT swojego zespołu. Regularne awarie zgłaszane przez pracowników odciągają od pracy, a czasem ich wymiar przekracza posiadane kompetencje i tak czy inaczej trzeba zwrócić się po pomoc do specjalisty IT.

Trzecia opcja to pozostawienie obszaru informatycznego bez opieki. O minusach tego rozwiązania nie trzeba za wiele dyskutować: brak zarządzania licencjami na oprogramowanie, brak osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek, brak kopii zapasowej i zabezpieczenia danych to prosty przepis na chaos w firmie.

Kiedy warto korzystać z outsourcingu IT?

O outsourcingu IT warto pomyśleć, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie masz czasu samodzielnie zajmować się tym obszarem. Zatrudnienie kilku dodatkowych osób do Twojego zespołu jest wystarczające, aby ktoś wsparł Cię w problemach informatycznych. Specjalista pomoże m.in. przygotować stanowisko komputerowe dla zatrudnionej osoby i powie, co zrobić, gdy program na komputerze przestanie prawidłowo działać. Zewnętrzna obsługa IT przyda się także wtedy, gdy nie jesteś przekonany do zatrudnienia własnego informatyka lub gdy Twój pracownik nie do końca sprawdza się na swoim stanowisku. Specjaliści IT będą dostępni dla Ciebie od ręki, w takim wymiarze godzin, jaki jest Ci potrzebny, a ich wiedza pozwoli na rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów IT.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, umów się na bezpłatne konsultacje. Opowiemy Ci o outsourcingu IT i przekonasz się, czy jest to usługa dla Twojej firmy.


Obsługa IT dla firm – na czym polega?

Technologia odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej firmy. Zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych to nie tylko kwestia komfortu, ale także bezpieczeństwa i efektywności pracy. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej obsługi informatycznej. W tym artykule przyjrzymy się, na czym polega obsługa IT dla firm, do kogo jest kierowana, jakie problemy rozwiązuje oraz jakie efekty przynosi.

Do kogo kierowana jest obsługa IT?

Z obsługi informatycznej dla firm mogą skorzystać przedsiębiorstwa o różnych rozmiarach i z różnych branż. W Global wspieramy zarówno jednoosobowe działalności, jak i organizacje posiadające nawet kilkaset stanowisk komputerowych. Wsparcia informatycznego potrzebują firmy budowlane, transportowe, księgowe, usługowe i wiele innych. Bez względu więc na to, czy prowadzisz małą firmę, średnie przedsiębiorstwo czy dużą korporację, zewnętrzna obsługa IT pomoże Ci lepiej zarządzać Twoją organizacją.

Wsparcie informatyczne jest szczególnie istotne dla firm, które nie posiadają własnego działu IT, a także dla tych organizacji, które chcą skoncentrować się na swojej głównej działalności, zamiast tracić czas na rozwiązywanie problemów technicznych. Obsługa IT przyda się również firmom zatrudniającym wewnętrznego informatyka, jako eksperckie wsparcie i odciążenie w obowiązkach.

Zewnętrzna obsługa IT rozwiązuje problemy Twojej firmy

Profesjonalna obsługa informatyczna to nie tylko szybka reakcja na awarie, ale także proaktywne działania mające na celu zapobieganie problemom. Specjaliści IT przejmują na siebie obowiązek przygotowywania stanowisk komputerowych dla nowych pracowników, zajmują się błędami w systemach i problemami z oprogramowaniem. Dzięki analizie systemu informatycznego wdrażają rozwiązania minimalizujące ryzyko utraty danych i podnoszą stan bezpieczeństwa IT firmy. To po stronie zewnętrznych specjalistów jest stałe monitorowanie i utrzymanie systemów informatycznych, co zmniejsza ryzyko przestojów w pracy firmy.

Jeśli Twoja firma ma choć jeden z wymienionych problemów, powinieneś rozważyć skorzystanie z zewnętrznej obsługi IT:

 • Pracownicy często zgłaszają problemy ze sprzętem. Nie mają komu powierzyć awarii, dlatego liczą, że zajmie się nimi przełożony.
 • Firma płaci rachunki za utrzymanie sprzętu i odnawianie licencji, z których zespół nie korzysta. Nikt nie kontroluje, czy licencje są odpowiednio dobrane i czy firma za nie przepłaca.
 • Firma się rozwija, zatrudnia coraz więcej osób, a w IT zaczyna panować chaos. Organizacji brakuje rozwiązania chmurowego, oprogramowania do pracy zdalnej, zabezpieczenia poczty i systemu ochrony poufnych danych. Nie ma osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie stanowisk komputerowych do pracy, wymiany przestarzałego sprzętu i jego utrzymania.
 • Firmie nie opłaca się zatrudniać własnego informatyka. Wsparcie IT jest potrzebne głównie do rozwiązywania bieżących awarii, które zdarzają się doraźnie. Jednak jeśli te się już pojawiają, nie ma się nimi kto zająć.
 • W firmie regularnie dochodzi do przestojów, za co winna jest przestarzała infrastruktura IT. Nikt nie monitoruje działania systemu i nie reaguje w porę na zbliżające się awarie.
 • Organizacja nie tworzy kopii zapasowej danych. Choć zespół zdaje sobie sprawę, że backup jest niezbędny i chroni przed utratą informacji, to brakuje mu kompetencji do samodzielnego wdrożenia optymalnego rozwiązania.

Jednym z rozwiązań wszystkich wymienionych wyżej problemów firmy jest właśnie zewnętrzna obsługa IT.

Jak przebiega współpraca?

W naszym przypadku współpracę rozpoczynamy od zrozumienia potrzeb i specyfiki działalności firmy. Zanim przejdziemy do obsługi informatycznej, przeprowadzamy audyt IT, który pomaga nam dokładnie przejrzeć obecny system IT danej organizacji i ocenić, jakie jego elementy wymagają ewentualnej poprawy. Na tej podstawie przygotowujemy rekomendacje, propozycję współpracy i jej zakres, a następnie czekamy na jej akceptację.

Po akceptacji oferty przystępujemy do działania. Zajmujemy się rozwiązywaniem bieżących problemów IT firmy, zarówno tych zgłoszonych przez zespół, jak i wykrytych podczas audytu. Firmy korzystające z obsługi informatycznej mogą liczyć na nasze wsparcie stacjonarne, w siedzibie firmy, oraz zdalne. To drugie jest szczególnie pomocne w razie wystąpienia nagłych awarii, możliwych do rozwiązania na odległość. Specjalista Helpdesk diagnozuje i naprawia problem poprzez zdalny dostęp do systemu, więc reakcja na awarię jest niemal natychmiastowa.

Efekty, jakie przynosi obsługa IT dla firm

Outsourcing IT oznacza dla firmy większą stabilność systemów, szybką naprawę awarii i ograniczone ryzyko utraty danych. To także możliwość skoncentrowania się na swojej głównej działalności, zamiast tracić czas i zasoby na problemy techniczne. Zespół może w każdej chwili zwrócić się po pomoc eksperta IT, zamiast do przełożonego.

Zewnętrzna obsługa informatyczna pozwala uporządkować obszar IT w firmie. Sfera ta zyskuje własnego opiekuna, który zajmuje się jej optymalizacją i utrzymaniem. Organizacja korzysta wyłącznie z niezbędnego sprzętu, a licencje oprogramowania są dobrane tak, by za nie nie przepłacać. Korzysta na tym cały zespół: zwłaszcza, że zewnętrzny ekspert dzieli się wiedzą z Twoimi pracownikami, uczy ich korzystania z poszczególnych funkcji programów i przeprowadza szkolenia, które podnoszą efektywność ich pracy.

Obsługa informatyczna dla firm to inwestycja w sprawną i bezpieczną działalność.  Jeśli masz pytania o obsługę IT dla swojej firmy, umów się na bezpłatne konsultacje. Chętnie o tym porozmawiamy!  


Za incydenty bezpieczeństwa w firmie odpowiadają Twoi pracownicy

Bezpieczeństwo cybernetyczne stało się jednym z najważniejszych aspektów w dzisiejszym biznesie. Firmy inwestują ogromne kwoty w zaawansowane systemy obronne, chroniąc się przed incydentami bezpieczeństwa, jednak często to właśnie pracownicy są najsłabszym ogniwem w łańcuchu obronnym. Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i jakie zagrożenia czyhają na przedsiębiorstwa ze strony swoich własnych pracowników.

Incydenty bezpieczeństwa - czynniki ryzyka związane z pracownikami

Incydenty bezpieczeństwa często mają swoje korzenie w niewłaściwym zachowaniu pracowników. Niekontrolowane korzystanie z Internetu, klikanie w podejrzane linki czy nawet łatwowierność wobec ataków phishingowych to tylko niektóre z czynników, które mogą prowadzić do poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Zjawisko "BYOD" (Bring Your Own Device), czyli praktyka używania prywatnych urządzeń do pracy, również stwarza potencjalne zagrożenie. Niemal każde urządzenie podłączone do sieci firmy może być potencjalnym źródłem ataku, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczone.

Cyberzagrożenia, na które nabierają się pracownicy

Pracownicy są narażeni na różne techniki oszustwa, a ataki phishingowe są jednym z najczęstszych zagrożeń. Są to próby wyłudzenia poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane źródło. Wezwanie do zapłaty od "wiarygodnej" instytucji, fałszywa faktura od kontrahenta czy link do odblokowania konta przesłany przez "administratora" to tylko wybrane przykłady prób oszustwa. Innym częstym zagrożeniem jest używanie przez pracowników słabych haseł do urządzeń i kont służbowych, lub ich wielokrotne stosowanie. Pracownicy czasem nie zdają sobie sprawy, jak łatwo hakerom jest złamać proste hasła, co może prowadzić do dostępu do poufnych danych.

Incydenty bezpieczeństwa z zewnątrz. Jak rozpoznać atak hakera?

Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i potrafili rozpoznawać nietypowe sytuacje. Podejrzane e-maile, zwłaszcza te zawierające prośby o podanie poufnych informacji, powinny wzbudzać czujność. Nieścisłości w treści, nieznany nadawca czy dziwne załączniki to sygnały, które nie powinny być bagatelizowane. Jednak to nie wszystko.

Czujność trzeba zachować nawet w mediach społecznościowych. Nie wszyscy pracownicy obsługujący firmowe profile na Facebooku, czy LinkedIn mają ten nawyk. Oszuści coraz częściej podszywają się pod administrację danego portalu społecznościowego, pisząc wiadomość na skrzynkę. Przesyłają w niej link ze szkodliwym oprogramowaniem lub formularz wyłudzający dane. W wiadomości informują, że profil firmowy zostanie wkrótce zawieszony i proszą o kontakt z suportem, który jest możliwy po kliknięciu w link. To oszustwo i trzeba na nie uważać.

Atak hakera można także rozpoznać obserwując swój komputer. Wolniejsze działanie sprzętu, zawieszanie się, a w skrajnych przypadkach samoczynne otwieranie okienek, powinny być sygnałem, że coś jest nie tak.

Ochrona przed atakami

Aby skutecznie chronić się przed atakami, firmy powinny inwestować nie tylko w zaawansowane technologie bezpieczeństwa, ale także w edukację swoich pracowników. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia techniczne oraz uświadamiać pracowników, jakie ryzyko niosą ataki oraz jak je rozpoznawać.

Wdrażanie polityk bezpieczeństwa, ograniczanie dostępu do poufnych danych tylko do niezbędnych pracowników, regularne aktualizacje oprogramowania i stosowanie silnych haseł to kluczowe elementy skutecznej strategii ochrony przed cyberzagrożeniami. Warto stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe, a w sieci zachować szczególną ostrożność: nie klikać w podejrzane linki i sprawdzać otrzymywane wiadomości.

Pracownicy są kluczowym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa, dlatego edukacja, świadomość ryzyka i odpowiedzialne zachowanie są niezbędne dla skutecznej ochrony przed incydentami bezpieczeństwa. Chętnie o tym porozmawiamy!


Wyzwania IT dla firm i samorządów w 2024 roku

W nadchodzącym roku firmy i samorządy stawią czoła kilku wyzwaniom IT. Jednym z nich będzie dostosowanie się do nowych przepisów regulujących kwestie cyberbezpieczeństwa. W życie wejdzie unijna dyrektywa NIS2, a zaraz za nią – DORA. Aktualny pozostanie temat cyberataków zagrażających firmom, czemu sprzyjać ma rozwój AI. Jak przygotować się na wyzwania informatyczne, które stoją przed firmami i samorządami w 2024 roku?

Dyrektywa NIS2 będzie obowiązywać już w październiku.

W drugiej połowie 2024 roku zmiany w przepisach dotyczących cyberbezpieczeństwa wprowadzi dyrektywa NIS2, co z pewnością będzie sporym wyzwaniem IT. Nowe prawo będzie dotyczyć firm z ponad 15 sektorów. To między innymi firmy z branży transportowej, bankowości, podmioty administracji publicznej i opieki zdrowotnej.

Przepisy wymuszą na przedsiębiorcach wdrożenie szeregu rozwiązań z obszaru IT. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne w kluczowych obszarach gospodarki UE. Wśród nowych wymagań znajdą się procedury dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami. Objęte dyrektywą podmioty będą musiały posiadać systemy kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które zapewnią im ciągłość działania. Konieczne będzie także przeprowadzanie regularnych testów bezpieczeństwa IT oraz posiadanie systemu do obsługi incydentów. To jednak nie wszystko. Lista nowych wymagań jest znacznie dłuższa.

Jak się przygotować na wyzwania IT?

Dyrektywa NIS2 zacznie obowiązywać 17 października 2024 roku. Do tego czasu w swoim podmiocie warto przeprowadzić audyt IT. Pozwoli on wykryć słabe elementy sieci i wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna Twojej organizacji przejdzie przegląd pod kątem wymagań stawianych przez NIS2. Zyskasz w ten sposób dużo czasu na wprowadzenie ewentualnych poprawek i przygotowanie się do nowych przepisów. Audyt przeprowadzi doświadczony specjalista IT, który przygotuje dla Ciebie raport z działania i zaproponuje dalsze kroki.

Nie tylko NIS2. Nowe przepisy DORA coraz bliżej.

W przyszłym roku aktualny będzie temat związany z ustawą DORA. Rozporządzenie UE zacznie obowiązywać w styczniu 2025 roku i dotknie podmiotów finansowych. Będą one musiały wdrożyć rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem ICT i zgłaszaniu incydentów. Podobnie jak dyrektywa NIS2, DORA ma na celu ochronę przed cyberzagrożeniami i zwiększenie odporności, jednak w tym wypadku - sektora finansowego. DORA, jako wyzwanie IT, będzie więc dotyczyć m.in. banków, firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji płatniczych. Podobnie jak w przypadku NIS2, do nowych przepisów pomoże się przygotować audyt IT.

Wyzwania IT - czy AI zagrozi cyberbezpieczeństwu firm?

W mijającym roku obserwowaliśmy dynamiczny rozwój technologii AI. Trend ten utrzyma się w kolejnych miesiącach, a sztuczna inteligencja stanie się coraz szerzej wykorzystywana, w tym także przez oszustów. Już dzisiaj trzeba uważać na realistyczne deepfake’i i phishing. Manipulacje dźwiękiem, naśladowanie cudzego głosu podczas rozmów telefonicznych czy podrabianie stylu pisania określonej osoby to techniki, które już teraz służą oszustom do manipulacji i wyłudzania danych oraz pieniędzy.

Dlatego tak ważne, aby mieć się na baczności i uświadamiać zespół o istniejących zagrożeniach. Zgłaszanie podejrzanych e-maili oraz weryfikowanie połączeń telefonicznych z niezidentyfikowanych numerów to działania prewencyjne, które powinien stosować zespół. Pomoże także przeprowadzenie w firmie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa. Podczas nich należy uczulić pracowników na techniki stosowane przez oszustów. Wskazać, jak dzisiaj wykorzystuje się sztuczną inteligencję do manipulacji i cyberataków. Należy podkreślić realizm, jakim operuje AI, oraz istotę weryfikowania wiadomości i połączeń z nieznanego źródła. Szkolenia warto powtarzać cyklicznie.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do umówienia się na krótką rozmowę z naszym zespołem!

 

 


Bezpieczeństwo druku

Technologia druku odgrywa kluczową rolę w codziennych operacjach wielu firm. Choć może się wydawać, że drukowanie to rutynowe zadanie, to bezpieczeństwo druku jest kwestią, która nie może być zaniedbana. W tym artykule omówimy, dlaczego bezpieczeństwo druku w firmie jest tak istotne oraz jakie kroki można podjąć, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dlaczego bezpieczeństwo druku jest ważne?

Bezpieczeństwo druku jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim ważna jest ochrona poufnych informacji.  W wielu firmach drukowane są dokumenty zawierające poufne informacje, takie jak dane finansowe, umowy, raporty z projektów i wiele innych. Jeśli te informacje wpadną w niepowołane ręce, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe lub utrata konkurencyjności. Kolejnym ważnym aspektem jest zarządzanie dostępem. Kontrola dostępu do drukarek jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem IT w firmie.

Bez odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu, nieuprawnieni pracownicy lub osoby z zewnątrz mogą uzyskać dostęp do drukarek i wydrukować dokumenty, które nie są dla nich przeznaczone. Należy mieć na uwadze zagrożenia związane z drukarkami sieciowymi. Współczesne drukarki są często podłączane do sieci, co czyni je potencjalnymi celami ataków hakerskich. Bezpieczeństwo druku wymaga także audytu i monitorowania. Firmy powinny być w stanie śledzić, kto i co drukuje, aby wykryć ewentualne naruszenia lub nieprawidłowości.

Wycieki danych przez drukarki mogą być potencjalnie poważnym problemem, którego firmy powinny się wystrzegać. Jeśli drukarka nie jest odpowiednio zabezpieczona, to wydruki mogą pozostawać bez nadzoru w tacy wyjściowej. To oznacza, że inne osoby mogą z łatwością uzyskać dostęp do tych dokumentów. W przypadku drukarek podłączonych do sieci hakerzy mogą próbować przechwycić dane podczas transmisji między komputerem a drukarką. Jeśli te dane nie są zaszyfrowane, atakujący mogą je przechwycić i wykorzystać do celów nielegalnych.

Złośliwe oprogramowanie może być zainstalowane w oprogramowaniu drukarki, co umożliwia atakującym dostęp do przechowywanych na niej danych. Ataki te mogą umożliwiać zdalne kontrolowanie drukarki i dostęp do danych wydrukowanych w przeszłości. W niektórych przypadkach pracownicy mogą celowo lub niecelowo wydrukować poufne dokumenty i zabrać je z miejsca pracy. To może stanowić wyciek danych, zwłaszcza jeśli te dokumenty zawierają tajemnice handlowe lub informacje wrażliwe. W niektórych przypadkach, uszkodzenia fizyczne drukarki lub jej podzespołów mogą prowadzić do wycieku danych. Na przykład, uszkodzony dysk twardy w drukarce może zawierać kopie wydrukowanych dokumentów, do których dostęp może uzyskać osoba nieuprawniona.

Jak zapewnić bezpieczny druk w firmie?

Istnieje kilka kroków, które firma może podjąć w celu zabezpieczenia procesu drukowania. Po pierwsze należy wprowadzić zarządzanie dostępem. Wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do drukarek, takich jak kody PIN, karty dostępowe lub uwierzytelnianie biometryczne, może pomóc w ograniczeniu dostępu do drukowania tylko upoważnionym osobom.

Zalecane jest odseparowanie logicznej sieci (VLAN) dla urządzeń drukujących w celu ograniczenia do minimum ruchu pomiędzy sieciami produkcyjnymi w naszej sieci. Dodatkowo drukowane dane powinny być szyfrowane w celu zabezpieczenia przed przechwyceniem w trakcie transmisji między komputerem a drukarką.

Należy pamiętać o regularnych audytach i monitorowaniu. Systemy drukujące powinny być regularnie monitorowane i poddawane audytom, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości lub próby naruszenia bezpieczeństwa. Również regularne aktualizacje oprogramowania drukarek mogą poprawić ich ogólne bezpieczeństwo, eliminując luki w zabezpieczeniach. Wszyscy pracownicy powinni być szkoleni w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa IT i świadomości zagrożeń związanych z drukiem.

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach bezpieczeństwa druku w Twojej firmie? Jesteśmy doświadczoną firmą IT specjalizującą się w ochronie druku. Zapraszamy do kontaktu, dopasujemy odpowiednie rozwiązania do potrzeb Twojej organizacji!